Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Regulamin uczestnika projektu

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez
COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy”

     I. Informacje o projekcie:

 1. Wartość projektu: 11 752 648,82 zł.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Okres realizacji Projektu: 27.12.2021. – 31.05.2023 r.
 4. Celem głównym projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności
  i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej
  i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz w obszarze zdrowia psychicznego.
 5. Projekt realizowany jest przez Województwo Opolskie (Lider Projektu) w Partnerstwie
  z następującymi podmiotami:
  1. Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, www.szpital-kup.eu,
  2. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z o.o., ul. Wyzwolenia 11,
   48-317 Korfantów, www.ocr.pl,
  3. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1A, 47- 370 Moszna, www.ctn-moszna.pl.
 6. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Lidera Projektu, przy ulicy ul. Ozimskiej 19,
  45-057 Opole.
 7. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Partnera Projektu, Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Kup poprzez CENTRUM DIAGNOZY
  I USPRAWNIANIA PACJENTA ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup. Telefony kontaktowe: 77 42 74 784, 77 42 74 785, 77 42 74 786, www.TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl.
 1. Rekrutacja do Projektu odbywa się we współpracy z wybranymi jednostkami POZ, których lista dostępna jest na stronie internetowej Projektu.
 2. Lista laboratoriów wykonujących badania w ramach Projektu dostępna jest na stronie internetowej Projektu.
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie jest dostępny na stronie internetowej Projektu - TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl.
 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

     II. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie oraz zasady ich uczestnictwa.
 2. Regulamin wraz ze wzorem wszystkich dokumentów, o których w nim mowa jest dostępny do wglądu w Biurze Projektu, siedzibach Partnerów Projektu, a także na stronie internetowej Projektu –TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl.
 3. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu osiągnięcia limitu Uczestników Projektu, tj. 2000 osób oraz listy rezerwowej.

     III. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony
  w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
  w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

     IV. Wyjaśnienie pojęć:

     Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – oznacza to projekt partnerski pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez  COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
 2. Liderze Projektu – oznacza to Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 3. Partnerach Projektu – oznacza to Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Centrum Terapii Nerwic
  w Mosznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Strona internetowa projektu TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl.
 5. Grupie docelowej – Populacja 2000 mieszkańców z terenu województwa opolskiego, które spełnią Warunki uczestnictwa w Projekcie zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu, których stan zdrowia umożliwi podjęcie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 i które jednocześnie spełnią kryteria formalne określone
  w Programie.
 6. Dokumentach zgłoszeniowych – oznacza to dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII Regulaminu.
 7. Kandydacie/ kandydatce – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem
  w Projekcie.
 8. Uczestniku/ uczestniczce projektu – oznacza to osobę, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji.
 9. Osobach w innej niekorzystnej sytuacji społecznej – odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną. Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup
  w niekorzystnej sytuacji społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. Przykładem uczestnika w innej niekorzystnej sytuacji społecznej może być osoba
  z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia szkoły podstawowej i jest poza wiekiem typowym dla jej ukończenia). Innym przykładem uczestnika w innej niekorzystnej sytuacji społecznej są byli więźniowie, narkomani itp. Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się
  w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę. Istnieje możliwość odmowy udzielenia informacji ze względu na dane wrażliwe.
 10. Osobach lub rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie
   z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
   z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
  2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r.
   o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016r., poz. 1654, z późn. zm.);Zgodnie z Rozdziałem II Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy
   z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886, z późn. zm.),
  4. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
   i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w Ustawie z dnia
   7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
  5. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy
   z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886, z późn. zm.),
   1. a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 882,
    z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia;
   2. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
   3. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.);
   4. osoby niesamodzielne, tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
    z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
    z podstawowych czynności dnia codziennego;
   5. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
    w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów na lata 2014 – 2020;
   6. osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020). W/w to tzw. przesłanki wykluczające, czyli kwalifikujące osoby lub rodziny do grona zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 11. EFS – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny.
 12. Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), dotyczące Uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Lidera i Partnerów Projektu w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WO 2014- 2020.
 13. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL2014[1] .
 14. Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (IZ RPO 2014-2020) – funkcję IZ RPO 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO), którego zadania wykonuje: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Funduszy Europejskich – ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

     V. Warunki uczestnictwa w Projekcie:

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu dokonania zgłoszenia, musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Uczestnik jest mieszkańcem województwa opolskiego.
 3. Uczestnik odczuwa skutki wskazujące na powikłania po przebytym COVID-19.
 4. Uczestnik wyraża świadomą zgodę na udział w projekcie.
 5. Uczestnik nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze źródeł publicznych.
 6. Uczestnik projektu będzie aktywnie współpracował w celu poprawy stanu swojego zdrowia.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 
 8. Do udziału w poszczególnych etapach uczestnicy będą kwalifikowani w oparciu
  o spełnienie dodatkowo kryteriów szczegółowych opisanych w programie polityki zdrowotnej, na bazie którego jest realizowany niniejszy projekt.
 9. Zasady rekrutacji projektu są zgodne z polityką równych szans.
 10. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji (Formularz rezygnacji z udziału w projekcie stanowiący załącznik nr 8. do niniejszego regulaminu) w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie nie obciąża Uczestnika kosztami związanymi z jego dotychczasowym uczestnictwem.
 11. Po rezygnacji uczestnika w Projekcie jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału w Projekcie.
 12. Uczestnik/Uczestniczka Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników Projektu) w przypadku:

a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej,

c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie,
w Załącznikach do niego oraz w pkt. XVI.

     13. Wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w pkt.12, skuteczne jest od dnia doręczenia Uczestnikowi Projektu drogą pocztową (na adres wskazany
           w formularzu rekrutacyjnym) pisemnego oświadczenia o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie.

     14. W przypadku wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami jego udziału w Projekcie.

     VI. Formy realizacji wsparcia:

 Zakłada się przeprowadzenie szerokiej i pogłębionej diagnostyki uczestników, która ma zidentyfikować powikłania, i będzie podstawą do opracowania i zaplanowania       indywidualnego planu usprawnienia dostosowanego do potrzeb wynikających ze stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących.

W Projekcie przewidziano rehabilitację oddechową i ogólnoustrojową w warunkach :

- stacjonarnych oddziałów szpitalnych w Kup i Korfantowie,

- rehabilitacji dziennej w Pokoju i Korfantowie,

- rehabilitacji domowej na terenie całego województwa,

- rehabilitacji w podmiotach instytucjonalnej opiece długoterminowej (DPSy)

- rehabilitacji w gabinetach fizjoterapeutycznych.

Terapia psychologiczna lub psychiatryczna będzie udzielana w warunkach stacjonarnych oddziału szpitalnego w Mosznej.

Fizjoprofilaktyka wtórna – polegająca na promowaniu regularnej aktywności
i prowadzeniu przez fizjoterapeutę ćwiczeń aerobowych dla mieszkańców województwa opolskiego w oparciu o infrastrukturę publiczną.

    VII. Procedura rekrutacji 

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły. Będzie trwała do momentu osiągnięcia limitu Uczestników Projektu.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin, za pomocą dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Rekrutacja do projektu odbywa się trzema ścieżkami:

           a. poprzez kontakt osobisty z lekarzami POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) na terenie województwa opolskiego, które podpisały umowę z Partnerem Projektu –                         aktualna   lista POZ uczestniczących w Projekcie opublikowana jest na stronie internetowej Projektu - www.TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl,

           b. poprzez stronę internetową Projektu - www.TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl,

           c. poprzez kontakt telefoniczny z CENTRUM DIAGNOZY I USPRAWNIANIA PACJENTA w Kup (SCM w Kup): 77 42 74 784, 77 42 74 785, 77 42 74 786.

4. W pierwszej ścieżce na poziomie POZ lekarz po ozdrowieniu pacjentki/pacjenta z COVID-19 przeprowadza wywiad lekarski, wypełnia dokument Ankieta dla POZ Kwestionariusz oceny funkcjonalnej pacjenta po COVID-19 (skala PCFS) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, każdej osobie, która odczuwa        skutki wskazujące na powikłania po przebytym COVID-19 (bez ograniczeń czasowych), ocenia motywację pacjenta do dalszej diagnostyki i rehabilitacji. Jeśli wynik w kwestionariuszu oceny wynosi od 1 do 4 i jednocześnie pacjent wykazuje wysoką motywację do uczestnictwa w projekcie, lekarz POZ kieruje pacjenta na                          badania laboratoryjne i do Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19. Wzór skierowania na badania laboratoryjne stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4a) Po otrzymaniu z POZ kopi kwestionariusza oceny stanu funkcjonalnego, pracownik Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19 kontaktuje się z                      pacjentem   telefonicznie i przeprowadza rozmowę w celu pozyskania niezbędnych danych do dokończenia procedury rekrutacyjnej. W tym celu wypełnia Formularz          zgłoszeniowy do ankiety POZ stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

5. W drugiej ścieżce osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły same zgłaszać się do realizatora Projektu przez wypełnienie ankiety na stronie Projektu. Jeśli      skala uzyskanych punktów waha się od 1- 4 pacjent zostanie umówiony na dalsze konsultacje i badania prowadzone poprzez Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjentów po COVID-19.

5a) Interaktywna ankieta znajduje się na stronie internetowej Projektu, a zakres treści w niej zawartych jest odzwierciedlony w dokumencie Formularz zgłoszeniowy i              ankieta kwalifikacyjna on-line stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

5b) Po wpłynięciu elektronicznego zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie pracownik Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19 kontaktuje się z                      pacjentem telefonicznie i przeprowadza rozmowę w celu weryfikacji danych pacjenta i uzyskania niezbędnych danych do dokończenia procedury rekrutacyjnej. W tym        celu weryfikuje dane pacjenta na podstawie wydruku Formularza zgłoszeniowego i ankiety kwalifikacyjnej on-line stanowiącego załącznik nr 4 i potwierdza              podpisem przeprowadzoną rozmowę weryfikacyjną oraz wypełnia Formularza wywiadu z pacjentem stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

5c) Po analizie zebranej dokumentacji lekarz z Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19 podejmuje decyzję o kwalifikacji zainteresowanej osoby do                  Projektu. W przypadku pozytywnej decyzji lekarz wystawia skierowanie na badania laboratoryjne. Wzór skierowania na badania laboratoryjne stanowi załącznik        nr 2 do  niniejszego regulaminu. Skierowanie jest wysyłane do uczestnika projektu listem poleconym.

6. W trzeciej ścieżce osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły same zgłaszać się do realizatora Projektu telefonicznie do Centrum Diagnozy i Usprawniania        Pacjenta po COVID-19. Jeśli skala uzyskanych punktów waha się od 1- 4 pacjent zostanie umówiony na dalsze konsultacje i badania prowadzone poprzez Centrum              Diagnozy i Usprawniania Pacjentów po COVID-19.

6a) W celu telefonicznej rejestracji zgłoszenia osoby zainteresowanej udziałem w projekcie pracownik Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19                        przeprowadza rozmowę w celu zebrania danych pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. W tym celu wypełnia Telefoniczny formularz            zgłoszeniowy i ankietę kwalifikacyjną stanowiący załącznik nr 6 oraz Formularz wywiadu z pacjentem stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego                          regulaminu.

6b) Po analizie zebranej dokumentacji lekarz z Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19 podejmuje decyzję o kwalifikacji zainteresowanej osoby do                  Projektu. W przypadku pozytywnej decyzji lekarz wystawia skierowanie na badania laboratoryjne. Wzór skierowania na badania laboratoryjne stanowi załącznik        nr 2 do  niniejszego regulaminu. Skierowanie jest wysyłane do uczestnika projektu listem poleconym.

7. Pełna treść Klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych stanowi załącznik nr 7 i jest dostępna na stronie internetowej Projektu -                   www.TAKdlaZDROWIA.opolskie.pl.

VIII. Warunki uczestnictwa w badaniach laboratoryjnych i diagnostycznych:

Osoba, która zostanie zakwalifikowana do dalszej diagnostyki otrzyma skierowanie na badania laboratoryjne. Lista laboratoriów uczestniczących w Projekcie dostępna jest u lekarzy POZ oraz na stronie internetowej Projektu. W ramach podstawowego pakietu badań laboratoryjnych uczestnik będzie miał wykonane: morfologię, markery zapalne (CRP, ferrytyna), parametry układu krzepnięcia istotne
w diagnostyce zakrzepicy i zatorowości płucnej (D-dimery, fibrynogen), enzymy wątrobowe (ASPAT, ALAT, LDH), glikemię na czczo, TSH, poziom mocznika, kreatyniny i filtracji kłębkowej. Laboratorium przekaże wyniki do Centrum Diagnostycznego. Po otrzymaniu wyników badań pracownik Centrum telefonicznie ustali z pacjentem termin wizyty w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnozy i wdrożenia metody usprawnienia pacjenta.

W Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup w utworzonym na potrzeby projektu Centrum Diagnostycznym pacjent będzie miał możliwości wykonać szereg badań
i uzyskać pogłębioną diagnozę lekarza specjalisty. Na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonego wywiadu lekarz zleci w zależności od stanu pacjenta przeprowadzenie m. in.: badanie spirometryczne, elektrokardiografię (EKG), prześwietlenie (RTG) klatki piersiowej, test antygenowy SARS-COV-2, oznaczenie poziomu przeciwciał, gazometrię, testy PHQ9, test wysiłkowy (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej, ocena nasilenia duszności w skali mMRC lub zmodyfikowanej skali Borga, ocena stanu odżywienia w skali NRS 2002 lub SGA, ocena stopnia wydolności serca w skali NYHA, spirometryczna ocena czynności układu oddechowego, ocena funkcjonalna w skali Barthel. W uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta na badania rozszerzone: USG płuc, echo serca lub TK tkanki płucnej.

Po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki i rozmowie z pacjentem lekarz podejmie decyzję o ewentualnej kwalifikacji pacjenta do kolejnego etapu programu, czyli do rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej w wybranym module lub terapii psychologicznej/psychiatrycznej.

       XI. Warunki uczestnictwa w rehabilitacji stacjonarnej:

Realizowana w warunkach oddziału szpitalnego w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie przez trzy tygodnie. Program rehabilitacji będzie planowany przez fizjoterapeutę na podstawie wyników badań, testów, oceny stanu zdrowia pacjenta, wskazań lekarzy specjalistów oraz prowadzenia w trakcie procesu rehabilitacji monitoringu stanu funkcjonalnego pacjenta. Rehabilitacja w oparciu o stworzony indywidualnym plan rehabilitacyjny pacjenta, zgodnie z jego potrzebami zdrowotnymi będzie się składał z co najmniej 5 procedur według indywidualnych potrzeb. Potrzeby będą ustalane w trakcie oceny funkcjonalnej wykonywanej na początku i na końcu pobytu. Lista procedur składa się z procedur leczniczych: ćwiczenia czynne wolne, usprawnianie czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening stacyjny, trening marszowy, usprawnianie układu oddechowego, czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne
z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia samoobsługi, trening marszowy z przyborami, inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wskazań lekarskich uczestnik może skorzystać z dwóch turnusów rehabilitacyjnych. W pierwszej kolejności do rehabilitacji stacjonarnej zostaną włączeni  pacjenci leczeni na COVID-19 na oddziale intensywnej terapii lub przy pomocy wysokoprzepływowej tlenoterapii, z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami neurologicznymi – to jest kwalifikacja do rehabilitacji pocovidowej, w stanie neurologicznym umożliwiającym wykonanie ćwiczeń, z wynikiem zmodyfikowanej skali duszności Borga (3-6) lub wynik testu 6MWT ≤300 m.

       X. Warunki uczestnictwa w rehabilitacji dziennej:

Zadanie realizowane będzie przez fizjoterapeutów Stobrawskiego Centrum Rehabilitacji oraz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w warunkach dziennych zakładów rehabilitacji w Pokoju i Korfantowie. Plan będzie układany przez fizjoterapeutę na podstawie wyników badań, testów, oceny stanu zdrowia pacjenta, wskazań lekarzy specjalistów oraz prowadzenia w trakcie procesu rehabilitacji monitoringu stanu funkcjonalnego pacjenta. Indywidualny plan rehabilitacyjny pacjenta, zgodnie z jego potrzebami będzie się składał z co najmniej 4 procedur z listy: ćwiczenia czynne wolne, usprawnianie czynne
z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening stacyjny, trening marszowy, usprawnianie układu oddechowego, czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne
z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia samoobsługi , trening marszowy z przyborami, zabiegi fizykalne w przypadku występowania bólu w obrębie narządu ruchu, inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. Ćwiczenia w tym zakresie będą prowadzone indywidualnie lub grupowo. W pierwszej kolejności do rehabilitacji dziennej włączeni zostaną pacjenci leczeni na COVID-19 na oddziale intensywnej terapii lub przy pomocy wysokoprzepływowej tlenoterapii, z wykluczeniem niewydolności serca III lub IV klasy NYHA. Jeden cykl rehabilitacyjny będzie trwał 15 dni roboczych.

      XI. Warunki uczestnictwa w rehabilitacji domowej:

Rehabilitacja realizowana będzie w miejscu zamieszkania pacjenta przez fizjoterapeutów Stobrawskiego Centrum Medyczne i Opolskiego Centrum Rehabilitacji. Interwencją będą objęci pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą skorzystać ze zinstytucjonalizowanych form opieki medycznej w tym rehabilitacji lub ze względu na wykluczenie komunikacyjne nie są
w stanie dotrzeć do podmiotów leczniczych. Lista procedur dla uczestników Programu - osób rehabilitowanych w miejscu zamieszkania obejmująca minimum
4 interwencje z niżej zamieszczonej listy dostosowanych do stanu funkcjonalnego
i potrzeb zdrowotnych pacjenta zawiera: ćwiczenia czynne wolne, usprawnianie czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening stacyjny, trening marszowy, usprawnianie układu oddechowego, czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia samoobsługi, trening marszowy z przyborami, inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. Jeden cykl rehabilitacyjny zaplanowano na 20 dni roboczych. Regulamin uczestnictwa w rehabilitacji w warunkach domowych stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu opisuje szczegółowe zasady uczestnictwa w tym zakresie.

      XII. Warunki uczestnictwa w rehabilitacji w gabinetach fizjoterapeutycznych:

Zadanie realizowane będzie przez 20 profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych. Rehabilitacja oddechowa i ogólnoustrojowa realizowania będzie w warunkach indywidualnego planu rehabilitacji trwającego do 12 tygodni. Po tym czasie pacjent poddawany zostanie ponownej ocenie na podstawie konsultacji fizjoterapeutycznej. Rehabilitacja opierać się będzie na kinezyterapii. Obejmuje m.in. instruktaż, weryfikację opanowania umiejętności praktycznych, ćwiczenia oraz działania wspomagające (ćwiczenia rozciągające/terapia manualna/ćwiczenia relaksacyjne). Udział w interwencji rozpoczyna indywidualne spotkanie z fizjoterapeutą, czasie którego realizowany jest instruktaż poprawnego wykonywania ćwiczeń. Fizjoterapeuta koryguje błędy. Przed przystąpieniem do ćwiczeń każdy ze pacjent powinien zostać poddany pomiarowi temperatury ciała oraz saturacji. W ramach interwencji prowadzone będą dwa spotkania tygodniowo, w czasie których wykonywany jest trening fizyczny pod nadzorem fizjoterapeuty. Osoby biorące udział w projekcie wykonują pod nadzorem fizjoterapeuty trening mięśni oddechowych (na urządzeniach oporowych, np. zastawka z dociskiem sprężynowym, ew. z wykorzystaniem trenażera oddechu). Ćwiczenia w tym zakresie mogą trwać 60 minut prowadzone indywidualnie, dostosowane do potrzeb
i możliwości pacjentów, a także uwzględniać cele terapeutyczne.

      XIII. Warunki uczestnictwa w terapii psychologicznej lub psychiatrycznej:

Zadanie realizowane będzie przez Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. Terapia psychologiczna/psychiatryczna uczestników projektu realizowana będzie
w warunkach stacjonarnych i obejmować będzie 4. tygodniowe turnusy pobytowe. Do terapii zostanie zakwalifikowany pacjent, u którego głównym skutkiem wywołanym przez COVID-19 będą zaburzenia zdrowia psychicznego zdiagnozowane w oparciu o wywiad lekarski i test PHQ9. Do terapii nie zostaną zakwalifikowane osoby, u których występują przeciwwskazania do podjęcia leczenia takie jak: czynne uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz osoby z objawami psychotycznymi. Każdy pacjent otrzyma zindywidualizowany program oddziaływań psychologicznych, które obejmują procedury relaksacyjne, edukacyjne, interwencje psychologiczne i wsparcie. Procedury te realizowane będą w trybie indywidualnym i grupowym.

      XIV. Warunki uczestnictwa w fizjoprofilaktyce wtórnej. Dobry krok w przyszłość:

Dodatkowym modułem projektu jest element edukacyjny oparty fizjoprofilaktyce wtórnej, polegającej na promowaniu regularnej aktywności i prowadzeniu przez fizjoterapeutę ćwiczeń aerobowych dla mieszkańców województwa opolskiego w oparciu o infrastrukturę np.: gminnych domów kultury, klubów seniora, szkoły, przestrzeń otwarta, kluby fitness. Celem tej aktywnej formy edukacji jest utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej osób uczestniczących, co w efekcie przełoży się na mniejsze obciążenie placówek ochrony zdrowia w przyszłości. Sesje fizjoprofilaktyki będą polegać na realizacji 60 minutowych ćwiczeń aerobowych w małych grupach dwa razy w tygodniu. Zajęcia fizjoprofilaktyczne będą wzbogacone o edukację. Edukacja pacjentów będzie w głównej mierze obejmować następujące zagadnienia: duszność i techniki samodzielnego radzenia sobie, zespół przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej i jak sobie z nim radzić z użyciem metod niefarmakologicznych, radzenie sobie z tzw. „mgłą covidową” , planowanie aktywności fizycznej. Do udziału w zajęciach z fizjoprofilaktyki wtórnej będą zapraszane osoby po przebyciu COVID-19, które nie wymagają bardziej intensywnej rehabilitacji, ale będą zainteresowane poznaniem metod zachowania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego.

     XV. Warunki uczestnictwa w kontynuacji wsparcia psychologicznego:

Dodatkowym modułem projektu jest możliwość przeprowadzenia psychologicznej terapii uzupełniającej po zakończeniu stacjonarnej terapii psychologiczno-psychiatrycznej. W terapii mogą uczestniczyć pacjenci wymagający dalszego wsparcia. Terapia będzie realizowana w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp.
z o.o. Zakłada się, że w terapii będzie uczestniczyć maksymalnie 32 pacjentów,
a dodatkowe sesje będą trwały maksymalnie 7 tygodni po 1 godzinie w tygodniu. Sesje będą prowadzone przez psychologów działających w projekcie, w formie bezpośredniego spotkania lub, w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika,
w formie spotkań video. Do udziału w terapii uzupełniającej będą zapraszane osoby wymagające kontynuacji leczenia.

XVI. Zasady uczestnictwa w Projekcie

 1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie w nim określone.
 2.  Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Partnera Projektu - Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Kup poprzez CENTRUM DIAGNOZY I USPRAWNIANIA PACJENTA ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup.
 3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych.                          Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć (przed przystąpieniem do zabiegów, prowadzonych w ramach Projektu) na stronie internetowej Projektu.
 4. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w określonym czasie. Za datę rozpoczęcia udziału w Projekcie uznaje się dzień, w którym po przeprowadzeniu wywiadu    lekarskiego pacjent został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i od tego czasu staje się Uczestnikiem Projektu.
 5. Za datę zakończenia udziału w Projekcie uznaje się dzień, w którym Uczestnik Projektu zakończył udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką udziału w            Projekcie, jak i dzień przedwczesnego opuszczenia Projektu, tj. przerwania udziału w Projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.
 6. Udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżka oznacza:

a) udział w przeprowadzonej szerokiej i pogłębionej diagnostyce Uczestnika Projektu, zakończonej wywiadem lekarskim, który kieruje do dalszych etapów rehabilitacyjnych bądź brakiem skierowana do dalszych etapów.

b) udział w rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojową w warunkach:  stacjonarnych oddziałów szpitalnych, rehabilitacji dziennej, rehabilitacji domowej, rehabilitacji w gabinetach fizjoterapeutycznych oraz terapii psychologicznej lub psychiatrycznej udzielanej w warunkach stacjonarnych oddziału szpitalnego,

c)  udział w fizjoprofilaktyce wtórnej.

7.  Prawidłowe zakończenie udziału w Projekcie możliwe jest w przypadku:

a)   ukończenia zaplanowanej/ych form/y wsparcia dla Uczestnika Projektu
w zaplanowanym terminie,

b) osiągnięcia zakładanych efektów terapeutycznych przed zaplanowanym terminem.

8. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

a) udostępnienia swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz natychmiastowego informowania Personelu Projektu o każdorazowej zmianie danych kontaktowych (numer telefonu, adres do korespondencji) sytuacji zawodowej, rodzinnej i zdrowotnej mogących mieć wpływ na udział w Projekcie  oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalsze uczestnictwo w Projekcie,

b) uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

c) potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku spodziewanej nieobecności lub nieobecności z powodów niezależnych od uczestnika lub działania tzw. siły wyższej[1], o ile jest to możliwe powiadomić organizatora formy rehabilitacji oraz przedłożyć pisemną informację o powodach nieobecności w terminie do 2 dni od zaistnienia okoliczności[2],

d) przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia,

e)  wypełniania zaleceń Lidera i Partnerów Projektu w zakresie realizowanych zadań projektowych oraz współpracować ze specjalistami prowadzącymi określone formy       wsparcia oraz z Liderem i Partnerami Projektu,

f)  wzięcia udziału w przyszłym badaniu ewaluacyjnym na potrzeby pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego po zakończeniu udziału w Projekcie,

g)  poddania się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia.       

h)  przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

9.  Uczestnik Projektu (po ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie) ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności,
     w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z:

a)  działania siły wyższej,

b)  ważnych przyczyn osobistych (losowych),

c)  przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie.

10. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu wynikające z udziału w Projekcie nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.

11. Ewentualne spory związane z realizacją wsparcia w ramach Projektu strony będą starały się rozwiązać polubownie.

[1] Poprzez siłę wyższą należy rozumieć: wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą chorobę, nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację stron.

[2] Nie dotyczy rehabilitacji stacjonarnej.

XVIII. Postanowienia końcowe:

1. W uzasadnionych przypadkach Lider i Partnerzy Projektu zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

2. Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo publikowany na stronach internetowych Projektu.

3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu, wiążąca zarówno dla Kandydatów, jak i Uczestników Projektu, należy do Lidera Projektu.

4. Od decyzji Lidera Projektu nie przysługuje odwołanie

 

Dokumenty do pobrania